Sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder i samband med mukosit

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin

Sammanfattning: Sammanfattning   Bakgrund Mukosit är en biverkan av cancerbehandling. Mukosit innebär skador på det ytliga cellskikt som täcker hud och slemhinnor. Det kan orsaka smärta och besvär i munnen som gör det svårt för patienten att äta. Besvären kan orsaka behov av sjukhusvård samt avbrott i cancerbehandlingen.   Syfte Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder i samband med mukosit.   Metod En allmän litteraturstudie utfördes och analys av resultatet inspirerades av innehållsanalys. Databassökningen i Cinahl och Medline resulterade i nio artiklar. En artikel söktes manuellt och inkluderades.   Resultat Omvårdnadsåtgärder som framkom genom innehållsanalysen var: Användning av standardiserade riktlinjer, Bedömning av munstatus, Förebyggande och vårdande av mukosit, Användning av kryoterapi, Undervisning av patienter - att underlätta egenvård och Konsultation av tandvården. Omvårdnadsåtgärderna användes för att förebygga och vårda mukosit.   Slutsatser I studierna framkom att standardiserade riktlinjer saknades på de olika vårdenheterna. Bedömning av munstatus kunde vara svårt att genomföra och utfördes därmed inte heller rutinmässigt. Omvårdnadsåtgärder identifierades som kunde förebygga och vårda mukosit. Beskrivna omvårdnadsåtgärder kan vara till nytta för sjuksköterskan i omvårdnad av mukosit. Behovet av vidare forskning är stort.   Nyckelord Förebyggande, Mukosit, Omvårdnad, Sjuksköterskor

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)