Egenvärldar

Detta är en Kandidat-uppsats från

Författare: Clara Fredenmark; [2012]

Nyckelord: identitet; populärkultur; egenvärldar; kunskap; un;

Sammanfattning: SammanfattningSyftet med undersökningen är att komma fram till hur förutsättningar för ungdomars identitetskapande idag serut när sociala medier finns att tillgå. Detta sker utifrån frågeställningarna: ”Hur ser en egenvärld ut/vilkakomponenter ingår i en egenvärld” samt ”Hur kan kunskapen inom dessa komponenter definieras?”. Syftet ärockså att se hur identitetsskapande processer påverkar kunskapande processer. Hur påverkar identitetskapandelärande och vad som ska läras ut i skolan och om skolan ska anpassa undervisningen efter de nyaförutsättningarna ungdomarna lever i? Undersökningen av identitet och ungdomars identitetskapande diskuteras isamband med ungdomsforskaren Thomas Ziehes teori om egenvärldar. Undersökningen innehåller också enstudie av identitetsskapande och egenvärldar på internet i form av en inblick i ungdomskulturen Bronies. För attfå en förståelse av både gestaltningsprocess och av undersökningen av en ungdomskultur, har en hermeneutiskmetod används. Jämförelsen mellan undersökningens resultat och Ziehes teori om egenvärldar blirteoriprövande. Undersökningens resultat pekar på att kunskaperna inom egenvärlden är beroende av enpopulärkulturell kontext och att kunskapen är begränsad, specifik, och ofta mycket fördjupad inom ettpopulärkulturellt ämne. Resultatet visar också på att gemenskap är viktigt och att kunskaper som premieras inomgemenskapen ofta fördjupas. I slutdiskussionen hanteras ungdomars populärkulturellt betonade egenvärldarsmöte med skolan. Diskussionen behandlar här huruvida läraren ska bidra till elevens fördjupade intresse idenna/dennes egenvärld   

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)