Den mystiska upplevelsen : En rollteoretisk analys av den mystika upplevelsen inom ayahuasqueira -religionerna

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

Sammanfattning: Den mystika upplevelsen. En rollteoretisk analys av den mystika upplevelsen inom ayahuasqueira -religionerna. (The mystical experience: a role theoretical analyze of the mystic experience within ayahuasqueira-religions.)Syftet med uppsatsen är att analysera det mystika inom de religiösa traditionerna där man dricker ayahuasca. Huvudfrågan i uppsatsen är Vad är den mystika upplevelsen som individen erfar i de ayahuasqueira-religionerna? Metoden som används är en kvalitativ litteraturanalys. Det teoretiska perspektivet som hanteras i uppsatsen för att analysera den mystika upplevelsen är Hjalmar Sundéns rollteori. Sundén presenterar en kontextualistisk syn på denna upplevelse. Elementen såsom språk, tradition, disciplin och kultur spelar en viktig roll i hur man ska undersöka den mystika upplevelsen. Resultatet som uppnås med uppsatsen är att i alla dessa ayahuasqueira religioner finns referensramar och roller som kan spela en roll i hur individen erfar den mystika upplevelsen under ayahuasca sessionen. I Santo Daime och Barquinha följer ritualen delvis ett liknande mönster där element som hymner och klädsel ger tydliga riktlinjer till ritualen. Dock finns inte det mönstret i União do Vegetal. Inflytandets grad av religioner på individens upplevelse är inte lika i alla religioner. Den mystiska upplevelsen kommer till uttryck på olika sätt i dessa traditioner. Utformningen och förmedlingen av denna upplevelse visar deras syn på ayahuasca, doktriner och livsåskådning som förmedlas i ritualerna till medlemmarna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)