BARNS PERSPEKTIV OCH BARNSYN I FORSKNING OM ARBETE MED DIGITALA VERKTYG I FÖRSKOLAN – en systematisk forskningsöversikt

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

Författare: Anneli Tunberg; [2021-09-30]

Nyckelord: barns perspektiv; barnsyn; digitala verktyg; Förskola;

Sammanfattning: Barns delaktighet är ett område som lyfts som relevant både i förskolans läroplan och FN:s barnkonvention. För att nå barns delaktighet krävs att barns perspektiv beaktas, det vill säga att vuxna tar hänsyn till barns åsikter och tankar. I takt med samhällets digitalisering framhävs också vikten av arbete med digitala verktyg i olika nationella och internationella styrdokument. Syftet med denna forskningsöversikt är att kritiskt granska hur barns perspektiv kommer till uttryck i forskning om digitaliseringsarbetet i förskolan samt diskutera vilken barnsyn som framkommer i sådan forskning. För att kunna granska hur barns perspektiv beaktas så analyseras även vilka aspekter av barns användande av digitala verktyg som ges relevans. I denna forskningsöversikt analyseras sammanlagt 14 artiklar. I urvalsprocessen har systematisk metodik utgjort grunden, medan analysen inkluderar både systematisk metodik i form av sammanställningar av studier, samt narrativ metodik i form av tolkningar av studiernas kontexter och diskurser. Resultatet visar att aspekter som möjlighet till ökat aktörskap, språkutveckling, lärande av ämneskunskaper och digitala verktygs tekniska egenskaper ges relevans i relation till barns användning av digitala verktyg i förskolan. Genomgående framkommer en syn på barn som kompetenta att agera och lära. Resultatet visar också att forskningen överlag har ett barnperspektiv, men artiklarna poängterar också barns perspektiv i olika grad. Många av artiklarna lyfter hur barns perspektiv kan synliggöras genom digitala verktyg och därefter tas i beaktning, snarare än hur barns perspektiv kan utgöra en grund för arbetet med digitala verktyg.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)