Den auktoritära ledaren : Ett exempel från tv-serien House of Cards

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

Sammanfattning: Det finns flera ledarskapsarketyper, några mer välkända än andra. En ledarstil som harstuderats under lång tid är den auktoritära som i korta drag kan beskrivas som enväldig och kontrollerande. Syftet i denna kvalitativa studie är att utforska den auktoritära ledarskapsstilen och finna paralleller mellan managementlitteratur och framställningen av en fiktiv auktoritärledare. För att besvara våra frågeställningar har vi utifrån relevant managementlitteratur tagit fram en analysmodell. Med hjälp av den framtagna modellen har vi analyserat en fiktiv ledare och visat hur en tv-serie framställer den auktoritära ledarens handlingar och vilka effekter dennes agerande får hos de ledda. Vår studie visar att det finns kopplingar mellanporträtteringen av den auktoritära ledaren i managementlitteratur, och den auktoritära ledaren i fiktionen. Uppsatsens språk är svenska.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)