Human-Robot Collaboration i produktionen inom tung industri : En studie om Human-Robot Collaborations säkerhet och dess påverkan på produktionen i tillverkande företag inom tung industri

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

Författare: Danish Khan; Rame Dawli; [2023]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Detta examensarbete behandlar säkerheten av Human-Robot Collaboration och hur dess implementering kan påverka produktionen inom tung industri, med avseende på aspekter som effektivitet och sociala förhållanden. HRC, innebär ett samspel mellan människan och industrirobotar där robotarna varken är omgivna av stängslar, eller placerade långt ifrån mänskliga operatörer. Syftet med studien var att ta reda på ifall implementering av HRC är gynnsamt för tillverkande företag inom tung industri och ifall det kan resurseffektivisera produktionen. Studien verkställdes med hjälp av litteraturstudier, intervjuer med både Scania och Volvo Trucks, men även ett besök hos Scanias Smart Factory Lab i Södertälje.  Till skillnad från mycket av litteratursökningen som påstod att HRC skall komma att resurseffektivisera produktionen avsevärt, visade sig resultaten utifrån intervjuerna annorlunda. Utifrån intervjuerna påvisar studien att stora tillverkningsföretag som Scania och Volvo Trucks betraktar inte HRC som en metod till att resurseffektivisera produktionen, utan istället för att underlätta den. En av fördelarna är att företagen med HRC, kan ersätta arbetsuppgifter som kräver fysiskt eller repetitivt arbete i produktionen och därmed förbättra människans sociala förhållanden, exempelvis ergonomin hos operatörerna. Utöver det har företagen möjligheten att installera deras industrirobotar utan stängsel och skydd vilket resulterar i mer flexibla anläggningar. Detta möjliggör användandet av exempelvis transportrobotar som kan röra sig fritt runt i anläggningar och leverera material till stationerna, vilket kan anses vara effektivisering av produktion utifrån andra synsätt. Rapporten uppmärksammar även, att utifrån studiens resultat kan framtida studier tänka sig fokusera på HRCs påverkan hos företag med standardiserade produkter och liten variabilitet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)