Rutinmässig navelsträngs pH provtagning vid normal förlossning - en fenomenografisk studie om uppfattningar hos barnmorskor, obstetriker och neonatologer.

Detta är en Magister-uppsats från

Författare: Nina Sikkeland; Anna Yilmaz; [2018-01-18]

Nyckelord: Fenomenografi; ; navelsträng; normal förlossning; ; pH-prov;

Sammanfattning: Bakgrund: Rutinmässiga navelsträngs pH prov tas på nästan alla barn som föds i Sverige. Orsaken till rutinmässig provtagning är att det ger bättre kvalitet än enskilda provtagningar på indikation medtaget barn, och att det minskar risken för att prover ska missas i en stressad situation. Provet kan ge viktig information om hur barnet mått under förlossning och på så sätt kan adekvat behandling ges till de barn som föds medtagna.Syfte: Att undersöka erfarna barnmorskors och läkares uppfattningar om navelsträngs pH provtagning vid normal förlossning.Metod: En fenomenografisk forskningsmetod har använts där totalt 12 intervjuer har genomförts med sex barnmorskor, tre obstetriker och tre neonatologer.Resultat: Dataanalysen utmynnade i fyra kategorier: Det är ett kvitto på förlossningsvården, Det är en vedertagen rutin, Det kan störa förlossningsprocessen och Föräldrarna bör ha rätten att bestämma om provtagning. Resultatet visar att provet anses ge ett kvitto på dels hur barnet har haft det under förlossning men även hur vårdpersonalen har handlagt förlossningsprocessen. Det anses vara en vedertagen rutin på förlossningsenheten att ta de rutinmässiga proven tas. Det framkommer att provet kan störa normal förlossning då det kan fördröja anknytningen mellan mor och barn, men även uppfattningar om att det inte anses störa den normala processen. Det uppfattas som att föräldrarna bör ha rätt att bestämma om provet ska tas på deras barn men att de behöver mer information för att kunna göra ett informerat val.Slutsats: Studien påvisar att rutinmässiga navelsträngs pH prover vid normal förlossning är ett komplext fenomen där uppfattningarna skiljer sig åt. Resultatet av studien kan ha betydelse för barnmorskor och läkare som ansvarar för mor och barn, under och efter förlossning. Vidare diskussion kring de rutinmässiga navelsträngs pH proverna vid normal förlossning behövs då det kan ifrågasättas om rutinmässig policy hör hemma i evidensbaserad vård. Det behövs ny forskning både ur ett patientperspektiv och ur de berörda professionernas perspektiv, till exempel obstetriker och neonatologer. En större nationell studie hade kunnat påvisa om den rutinmässiga navelsträngs pH provtagningen är av nytta vid normal förlossning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)