Jämfört med många äldre, har jag en drömtillvaro : En kvalitativ studie om upplevd livskvalitet bland äldre personer i behov av omsorg

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier; Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier

Sammanfattning:

Syftet med denna studie var att undersöka faktorer av betydelse för en upplevd livskvalitet bland äldre personer i behov av omsorg. Studien har en hermeneutisk ansats. Data samlades in via enskilda djupintervjuer med fyra äldre personer boende på ett trygghetsboende i en värmländsk kommun. Hälsa, aktivitet och intressen, anhöriga och vänner, boende samt acceptans av sitt eget liv och åldrande var faktorer av betydelse.

 

Hälsan beskrevs utifrån två olika dimensioner, som faktiskt hälsostatus och subjektivt upplevd hälsa. Att vara delaktig i aktivitet och utföra sina intressen var viktigt för de äldre. Resultaten visade att de äldres tidigare intressen var viktiga att bevara, även om det var i en annan omfattning – radio och tv gav dem möjlighet till fortsatt bejakande av intressen. Respondenterna upplevde att de var tätt sammanflätade med sina anhöriga och det var av stor betydelse för dem att vara delaktiga i deras liv genom att exempelvis få telefonsamtal samt besök. Boendeformen tillskrevs stor betydelse utifrån trygghet och möjlighet till avslappning. De äldre hade inte längre ansvar för praktiska göromål, som exempelvis snöskottning och andra hemsysslor. Acceptans av sitt eget liv och åldrande hade stor vikt för upplevelsen av livskvalitet. De äldre personerna beskrev att de kunde acceptera och hantera negativa händelser i nuet om livet i sin helhet sammanfattades av dem själva som positivt. Att lämna över personligt värdefulla ting till sina barn beskrevs av respondenterna som något mycket viktigt.

 

Resultaten tolkades utifrån gerotranscendensteorin och KASAM för att nå en bredare förståelse för de äldres upplevelse av livskvalitet

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)