- Fröken, kan du läsa en bok för mig? : En studie om förskollärares uppfattningar om högläsning.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap

Sammanfattning: Studien syftade till att ta reda på förskollärares uppfattningar om högläsningens funktion i förskolan och förskollärarens roll i högläsning. Studien är baserad på kvalitativa intervjuer med sex förskollärare verksamma på olika förskolor i en mellanstor kommun. Resultatet visade att förskollärarna hade uppfattningen att högläsning var av stor vikt för barn i förskolan. Enligt intervjuresultatet fyller högläsning flera funktioner i förskolan, för vila/återhämtning under dagen, barnens språkutveckling samt för barnens socioemotionella utveckling. Den traditionella läsvilan dominerade högläsningstillfällena enligt förskollärarna, flera av förskolorna läste dagligen. I resultatet framkom att förskollärarens roll och betydelse är stor för hur högläsningsstunden blir för barnen. Flera av förskollärarna upplevde att de inte hade tid att sätta sig och läsa när barn spontant kom och ville höra på en bok.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)