Balansering av inre och yttre incitament inom energibolag : En jämförande studie mellan hybrida och privata energibolag om inre och yttre incitament

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

Sammanfattning: Bakgrund: Det offentliga näringslivet kännetecknas av att de kombinerar olika institutionella logiker och på sikt blivit kallad för en hybridorganisation. Hybrida organisationer kan förklaras som att de blandar olika element som liknar både den privata och den offentliga sektorn. Hybrida organisationer är väldigt komplexa i förhållande till styrning och ledning. Men om hybrida organisationer lyckas att få det att fungera bra så blir de väldigt konkurrenskraftiga i och med att de lyckats kombinera element från de olika sektorerna. Incitament är studiens huvudfokus, då den är drivande för ekonomin och är essentiell. Syfte: Studiens syfte är att jämföra privata och hybrida energibolags omfattning av yttre-och inre incitament för medarbetarna. Metod: Studien har tillämpat en kvantitativ metod som bygger på en deduktiv ansats där två hypoteser har formulerats baserat på tidigare forskning inom incitamentsteori mellan privata-och offentliga sektorn. Studien tillämpar en kvantitativ innehållsanalys som omfattar att jämföra 30 hybrida och 30 privata energibolags årsredovisningar som operationaliseras för att beskriva omfattningen av redovisning om yttre-och inre incitament för medarbetarna. Slutsats: Studiens resultat visar att det finns samband mellan hybrida offentligt ägda bolag och omfattningen av yttre incitament i årsredovisningar. Sambandet är negativt signifikant korrelerade mellan oberoende variabel och beroende variablerna, yttre ord och meningar. Även en signifikant negativ korrelation mellan inre meningar och oberoende variabeln hittades. Av kontrollvariablerna för storlek visade totala tillgångar och antal anställda en positiv signifikant korrelation med omfattningen av redovisningen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)