Den sociala drycken alkohol: en kvalitativ studie om alkohol i vardagliga sammanhang

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Sociologi

Sammanfattning: Alkohol är ständigt närvarande i samhället och det förknippas med både glädje och elände. I den svenska kulturen är alkohol ofta något självklart och förgivettaget i flera sociala sammanhang. Uppsatsen tar inte ställning varken för eller emot alkohol, utan tyngdpunkten ligger på hur och i vilka sammanhang alkohol konsumeras och uppmärksammas. Uppsatsen ämnar att studera vilken roll alkohol spelar i sociala situationer och vad våra föreställningar och förhållande får för konsekvenser. Det här är en kvalitativ studie som innefattar åtta enskilda intervjuer med kvinnor och män i åldrarna 20-34 år som i varierande grad konsumerar alkohol. Då uppsatsen behandlar alkoholens särställning i vardagliga sammankomster idag och min utgångspunkt ligger på den sociala aspekten har jag analyserat mitt empiriska material med hjälp av Randall Collins teori om Interaktionsritualer och Johan Asplunds teori om social responsivitet. I min empiri har också avvikande uppmärksammats, vilket har analyserats genom Howard S. Beckers teori om avvikande. Det empiriska materialet har uppvisat en diskrepans mellan samhällets syn på alkohol i sociala sammanhang och informanternas personliga förhållande. Intervjupersonernas förhållningssätt till alkohol har visat sig ha en nära koppling till vilka relationer och grupper som personen har i sin närhet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)