NYHETSUNDVIKARE ELLER SELEKTIV - En kvalitativ studie om varför människor väljer bort traditionella nyheter

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

Sammanfattning: Syfte: Syftet är att undersöka varför människor väljer att ofta eller ibland avstå fråntraditionella nyheter genom att skapa en förståelse för de resonemang, avsikt och behoven nyhetsmedieundvikare har.Teori: Uses and gratification theory. Folk theories.Metod: Kvalitativa forskningsintervjuer.Material: 10 semi-strukturerade intervjuer med individer som ofta/ibland undviker traditionellanyheter.Resultat: Respondenterna undviker traditionella nyheter, men de undviker inte alla traditionellanyheter, de uppger att de väljer bort vissa traditionella nyheter men de väljer istället tillandra som bättre passar deras preferenser. De uppger att den sorts nyhet de undvikeroftast är nyheter som anses vara av negativ karaktär och påverkar respondenternasmående negativt. Samtidigt uppger flera att de fortfarande vänder sig till denna typ avnyhet, men i ett annat format än traditionella nyheter. De bakomliggande faktorerna tillvarför respondenterna undviker nyheter är många och komplexa och uttrycks ofta ikombination med varandra. Negativitet och upprepning speglas i flera svar, ävenmisstro och personliga faktorer spelar in. Såväl behov som uppfattningar och attitydergenomsyrar svaren i undersökningen. Både behov att konsumera och behov att väljabort. Respondenternas uppfattningar och attityder är det som hjälper dem attrationalisera sina handlingar. Coronapandemin har påverkat respondenternaskonsumtion, de konsumerar mer nyheter och allt oftare från traditionella nyhetskällor. Irelation till krisens allvar och smittomfattning följer respondenterna nyheter, dockuppger de att när krisen är över går de förmodligen tillbaka till gamla rutiner.Respondenterna vill inte identifiera sig själva som nyhetsmedieundvikare, men kanskehellre nyhetsmedieundvikare än nyhetsundvikare.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)