Konceptutveckling av laddningsbart mobilt trygghetslarm för särskilt boende inom äldreomsorgen

Detta är en Master-uppsats från Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

Sammanfattning: Sveriges kommuner ställer idag allt högre krav under upphandling av teknisk utrustning till äldreomsorgen. Inom särskilt boende handlar dessa krav exempelvis om att vårdtagare alltid ska ha möjlighet att larma och positioneras, samt nya krav om falldetektion och pulsmätning. Tunstalls mobila trygghetslarm uppfyller idag de två första kraven och ämnar att inom en snar framtid även implementera falldetektion och pulsmätning. Att implementera fler funktioner i trygghetslarmet ställer högre krav på strömförsörjningen. Idag drivs trygghetslarmet, som oftast är placerat runt handleden på vårdtagaren, av ett knappcellsbatteri som byts ut ungefär var sjätte månad. Med ökad funktionalitet i trygghetslarmet estimeras batteritiden att minska till ungefär en månad, vilket gör det ohållbart att använda engångsbatterier ur såväl ett ekonomiskt som miljömässigt perspektiv. Syftet med detta examensarbete är därför att utveckla koncept för ett laddningsbart mobilt trygghetslarm. En användarkartläggning genomfördes vid fyra vårdboenden i Skåne som använder Tunstalls mobila trygghetslarm. Vid besöken observerades verksamheten och intervjuer utfördes med vårdpersonal på plats. Erfarenheten från användarkartläggningen lade grund för konceptgenereringen som genomfördes iterativt med användartester. Det koncept som mottogs mest positivt efter slutfasen av konceptgenereringen prototypades med skisser och scenarion och utvärderades under ett sista användartest. Den slutgiltiga prototypen grundar sig i en löstagbar batterikomponent på ovansidan av trygghetlarmet som kan laddas separat på en laddningsstation. Den löstagbara batterikomponenten fästes med en bajonettfattning och kräver ett tvåhandsgrepp för att avlägsnas. Tvåhandsgreppet är designat för att hindra vårdtagarna att själva avlägsna batterikomponenten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)