"...men han är ju så fantastisk när han är fantastisk!" - en kvalitativ stuide om mäns våld mot kvinnor i nära relationer

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Socialhögskolan

Sammanfattning: Våld mot kvinnor i nära relationer är ett socialt problem som blivit mer uppmärksammat de sista åren. Dock är mycket av våldet fortfarande dolt och sker inom hemmets fyra väggar. Vi har intervjuat tre kvinnor som blivit utsatta för denna typ av våld och även professionella som hjälper dessa kvinnor, för att undersöka varför kvinnor stannar kvar hos sina män som slår dem, hur de får styrkan att lämna samt hur uppbrottsprocessen ser ut. Vi har använt oss av semistrukturerad intervjuform och har på så vis fått fram respondenternas egen prägel på sin berättelse och kunnat föra en dialog med dem. För att analysera och jämföra intervjumaterialet med tidigare forskning valde vi att titta närmre på Eva Lundgrens normaliseringsprocess och Helen Rose Fuchs Ebaughs exitprocess. Vi fann att en framstående anledning till att kvinnan stannar kvar hos sin man är på grund av den normalisering hon går igenom i ett våldsförhållande. Det framkom också att barnen och kvinnans dröm om en kärnfamilj är en viktig faktor både till att kvinnorna stannar kvar och att de väljer att lämnar sin man. Samtliga av våra respondenter uttryckte att det sociala nätverket är en betydelsefull del i kvinnans uppbrottsprocess. Nyckelbegrepp: Våld mot kvinnor, normalisering, uppbrottsprocess, barn, familjebild, socialt nätverk

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)