Hälsosamma matval - Faktorer som påverkar universitetsstudenters hälsosamma matval

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

Sammanfattning: Tidigare studier visar att ohälsosamma matvanor bland ungdomar är en stor riskfaktor för en rad sjukdomar och att faktorer som ökar hälsosamma matvanor bör identifieras. För att främja hälsosamma matvanor bland universitetsstudenter, är syftet med undersökningen att kartlägga de faktorer som universitetsstudenter anser påverkar dem till att göra hälsosamma matval. Data till undersökningen samlades in genom enkäter, som delades ut på tre fakulteter för Göteborgs universitet. Urvalet utgörs av 93 studenter. Studenter som angav att de har pågående eller avslutad kostutbildning exkluderades ur datainsamlingen. Resultaten från undersökningen visar att studenter definierar hälsosam mat som “Varierad kost”, “Lagom mängd mat” och “Mycket grönsaker”. Trots definitionen av hälsosam mat visar resultaten att endast en liten del studenter följer Livsmedelsverkets kostråd om frukt och grönsaker. Sociala medier är den största källan där studenter anser att de hämtar sin kunskap om kost. De faktorer som flest studenter anser påverkar dem till att göra hälsosamma matval är motivation till att bibehålla hälsa samt fysisk aktivitetsnivå. Om hälsosam mat var billigare skulle fler studenter äta mer hälsosamt. Slutsatsen från undersökningen indikerar att sociala medier skulle kunna vara en effektiv arena att förmedla kunskap om kost, för att nå ut till universitetsstudenter. Kunskapen som förmedlas bör fokusera på att motivera till bibehållande av hälsa och fysisk aktivitet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)