Grönytor och tätortsnära skogs påverkan på ohälsa i tätorter

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

Författare: Patric Bennysson; [2017]

Nyckelord: hälsa; välmående; natur; miljö; effekt;

Sammanfattning: Antalet individer som drabbas av sjukfall har ökat i genomsnitt med 10 % per år från 2010-2016 i Sverige och psykisk ohälsa är den vanligaste sjukdomsdiagnosen. Den psykiska ohälsan har från 2010 till 2016 ökat från 31 % till 45 % av alla pågående sjukfall. En av orsakerna är att hektiskt och mentalt krävande arbete har ökat vilket lett till mer stress, ångest, utbrändhet och depression som följd. Andra saker som påverkar psykisk ohälsa är utbildningsnivå, ekonomi och levnadsvanor. Grönytor och tätortsnära skogar har enligt studier visat ha en positiv effekt på hälsan i form av lägre diastoliskt blodtryck, puls, det psykiska välmåendet, minskad stress och dödlighet i kardiovaskulära sjukdomar samt socioekonomiska hälsoskillnader. Frågan var om en högre andel total grönyta eller tätortsnära skogar korrelerar med lägre antal pågående sjukfall av ohälsa. Ohälsotal från 37 kommuner togs ut, korrigerades mot tätorterna och sattes i relation mot andelen total grönyta och tätortsnära skogar. Ett Pearsons korrelationstest gjordes och inga signifikanta skillnader kunde ses mot andelen total grönyta p=0.108 eller mot andelen tätortsnära skog p=0.209. I båda jämförelserna fanns dock en trend, att ju mer andel total grönyta eller tätortsnära skog desto lägre ohälsotal. Andra faktorer som påverkar ohälsa har inte tagits hänsyn till för att det är komplext. Ohälsotalen som användes innefattade samtliga diagnoser och inte enbart de med psykisk ohälsa vilket hade varit önskvärt. Sammanfattningsvis kunde det inte påvisas att tätorter med en högre andel total grönyta eller tätortsnära skog hade lägre ohälsotal, dock fanns en sådan tendens. Det behövs fler studier som korrigerar mot andra faktorer som påverkar ohälsa samt ett bättre ohälsodataunderlag för att kunna dra några större slutsatser

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)