Logistiska problem vid e-handelns tillväxt : En flerfallsstudie av svenska e-handelsföretag

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

Sammanfattning: Bakgrund: E-handel har haft en ständig ökning i Sverige sedan de första företagen startade sina verksamheter. Under de senaste åren har e-handeln visat en betydligt större tillväxttakt än detaljhandeln. Statistik visar att nio av tio konsumenter någon gång har e-handlat vilket tyder på att e-handeln idag är väletablerat bland konsumenterna. En mognare marknad har lett e-handeln in i en ny fas i den konkurrenskraftiga expansionen. Med en expanderad e-handel tillkommer nya utmaningar och problem inom logistik. E-handelsföretag som inte infört nödvändiga logistiksatsningar riskerar att hindras i utvecklingen eller konkurreras ut. Detta innebär att företag inom e-handel måste optimera, förnya och bli mer personliga mot kund för att behålla ett övertag gentemot konkurrenterna. Syfte: Syftet med rapporten är att beskriva inköpsprocessen och lagerhanteringen samt undersöka vilka problem inom inköpsprocessen och lagerhanteringen svenska e-handelsföretag upplevt i samband med e-handelns tillväxt. Metod: Rapporten består av en kvalitativ flerfallstudie. Studien utfördes på fallföretagen NordicFeel, NordicInk, Sporttema, Bubbleroom och GreenTech. Datainsamling har skett genom litteraturstudier, semi-strukturerade intervjuer samt direkta observationer. Slutsats: Svenska e-handelsföretag i studien är små i förhållande till sina leverantörer. Därmed avviker de från van Weeles (2010) inköpsprocess då de inte tillämpar kontraktskrivning och leverantörsuppföljning. Eftersom samtliga fallföretag bedriver försäljning av befintliga varumärken begränsas även deras möjlighet att utfärda specifikationer till leverantörer. Studier av lagerhanteringen uppvisades att samtliga fallföretag utför ankomstkontroll på inkommande gods. Dock levereras godset i- 4 -avvikande förpackningar och på olika pallsystem, vilket medför varierande hantering vid inläggning och plock av produkterna. Avsaknad av kontraktskrivning medför att samtliga företag har svårt att kräva leverantörer på ersättning vid felaktiga leveranser. Felaktiga leveranser härrör från att de är ofullständiga eller innehåller felförpackade produkter. Vid mottagning upptäcker företagen skadade produkter, som rapporteras till inköpsavdelningen. Samtliga företag utnyttjar inte sin lageryta optimalt, vilket leder till försvårad framkomlighet på lagret vid inläggning och plock.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)