Textbedömning och kvantitativa mått. En undersökning av textlängd, ordförråd och syntaktisk komplexitet i elevtexter i förhållande till betyg.

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

Sammanfattning: I denna uppsats undersöks sambandet mellan olika typer av språkliga drag och betygsättning av elevtexter. Syftet med studien är att beskriva och förklara kvantitativa aspekter av textlängd, ordförråd och syntaktisk komplexitet i förhållande till betyg i nationella prov i svenska. Detta för att se om det finns något samband mellan objektiva mått och betyg. Undersökningsmaterialet utgörs av elevtexter från det nationella provet i svenska för årskurs 9 skrivna vårterminen 2011 på tre högstadieskolor i Göteborgsområdet. Metoden som använts är kvantitativ i vilken kvantifierbar data samlas in och redovisas i statistisk form vilken sedan analyseras och diskuteras utifrån tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter. De variabler som undersöks är textlängd, ordlängd och ordvariation samt syntaktisk komplexitet. Den syntaktiska komplexiteten undersöks genom beräkning av makrosyntagmslängd och bisatsfrekvens. Även läsbarheten i texterna beräknas för att se om det finns ett samband mellan läsbarhet och betyg. Alla resultat i studien är prövade statistiskt. Studien visar att det finns få statistiskt signifikanta samband mellan de kvantitativa måtten som undersöks i den här studien och det betyg som texten fått. Resultatet av undersökningen visar enbart en statistiskt signifikant skillnad för två samband, nämligen mellan betyg och andel långa ord för betygsgrupperna VG och MVG där andelen långa ord ökar med högre betyg. Det finns också en statistiskt signifikant skillnad för antalet förstagradsbisatser/ms och betyg för betygsgrupperna G och VG där texter med högre betyg också har fler bisatser per makrosyntagm. Studiens resultat skulle kunna antyda att det inte huvudsakligen är textlängd, ordförråd och syntaktisk komplexitet som är av betydelse för bedömning och betygssättning. Dock är den här undersökningen begränsad och materialet litet vilket gör att en sådan slutsats inte går att dra utifrån den här studien.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)