Återkallelse av abandonering : -Särskilt om dess verkan mot tredje man

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Uppsala universitet/Juridiska institutionen

Författare: Anders Mattsson; [2016]

Nyckelord: Abandonering; återkallelse; tredje; man;

Sammanfattning:

Sammanfattning

I arbetet behandlas institutet abandonering. Genom rättsfallet NJA 2004 s 777 erkändes abandonering som förvaltningsåtgärd. Samtidigt gavs konkursförvaltaren rätt att fritt återkalla abandoneringen under pågående konkurs. Domskälen har kritiserats för att vara svårbegripliga och motsägelsefulla. Den första frågan som ställs i uppsatsen är om abandoneringen är giltig mellan konkursförvaltaren och konkursgäldenären. Den andra frågan är hur återkallelsen står sig mot anspråk från tredje man. Dels behandlas fallet att konkursgäldenären sålt abandonerad egendom till tredje man, dels behandlas utmätning av abandonerad egendom. Föresatsen är att utreda gällande rätt men definitiva slutsatser är svåra att dra.

För att belysa frågan om en framtida lagreglering redovisas dels den svenska insolvensutredningens förslag (SOU 2010:2) att lagstifta om abandonering, dels den befintliga norska lagregleringen om abandonering. Dessa förslag jämförs med utgångspunkt i de slutsatser som kan dras av svaren på frågorna ovan. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)