Leda föratt stärka en kvalitetskultur : Genom mjuka värderingar och struktur enligt Teal

Detta är en Magister-uppsats från Mittuniversitetet/Avdelningen för kvalitets- och maskinteknik

Sammanfattning: Avgörande för att organisationer ska lyckas medkvalitets- och verksamhetsutveckling är värderingar som stödjer enkvalitetskultur, där engagerat ledarskap är en av värderingarna. Ledarskap ochkultur är olika sidor av samma mynt. Trots att de påverkar varandra saknaskunskap om vad ledare faktiskt gör och hur de beter sig för att stärka enkvalitetskultur. Tidigare studier har visat att det framförallt är det mjukavärderingarna; engagerat ledarskap, allas delaktighet/samverkan ochkundorientering som ger goda resultat för kvalitets- och verksamhetsutveckling.Syftet med studien var att beskriva hur ledare stärker en kvalitetskultur ochbeskriva en struktur för att leda en kvalitetskultur enligtorganisationsmodellen Teal. Frågeställningarna var; vad gör ledare för attstärka en kvalitetskultur, och hur beter sig ledare för att stärka enkvalitetskultur. Metoden var en kvalitativ fallstudie med litteraturgenomgång,fokusintervjuer och egna observationer. Åtta intervjuer genomfördes på ettkunskaps- och programföretag med en kultur som stämmer väl in på Teal.Intervjuerna kodades utifrån värderingarna inom kvalitetskultur och resulteradei för fallstudien specifika värderingar, beskrivningar av dessa utifrånbeteenden och en struktur för att stärka en kvalitetskultur. Resultatet visadeatt det ledarna gjorde för att stärka kvalitetskulturen var att ha fokus påvärderingarna engagerat ledarskap och allas delaktighet/samverkan, det villsäga mjuka värderingar vilka är de som framförallt ger goda resultat inom kvalitets-och verksamhetsutveckling. Ledarnas beteende kopplat till värderingarnaresulterade i strukturer för att stärka en kvalitetskultur enligt Teal. Såvälfallstudiens specifika värderingar som strukturer kan ge kunskap, stöd ochinspiration till organisationer och ledare som vill stärka en kvalitetskultur.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)