BVC-SJUKSKÖTERSKANS ERFARENHETER AV FÖRSTOPPNING HOS BARN

Detta är en Magister-uppsats från Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

Sammanfattning: Bakgrund: Förstoppningsproblematik är vanligt förekommande hos barn inom hälsovård såväl som akutsjukvård. Det kan bringa stora besvär för barn och deras familj. I specialistsjuksköterskans arbete ingår att identifiera enskilda barns behov och ge evidensbaserad vård och information, något som blir aktuellt i arbetet med förstoppning.Syfte: Att belysa BVC-sjuksköterskans erfarenheter av förstoppning hos barn.Metod: En kvalitativ intervjustudie genomfördes med 13 BVC-sjuksköterskor. Det insamlade materialet analyserades med innehållsanalys.Resultat: Innehållsanalysen resulterade i fyra huvudkategorier med tillhörande underkategorier. Den första kategorin var Vilka barn drabbas, som handlade om vilka faktorer BVC-sjuksköterskan ansåg kunde vara anledning till att barn drabbas av förstoppning. Den andra var Att samverka och samarbeta, där samarbete kollegor emellan kunde öka kompetensen men också vara frustrerande när synen på behandling skildes åt. Även svårigheter med att remittera barn vidare togs upp som något BVC-sjuksköterskorna kämpade med. Befintliga utmaningar var den tredje kategorin där arbetet med förstoppning visade på ett flertal utmaningar för BVC-sjuksköterskan. Sista kategorin, I mötet med familjen, berörde vikten av att förmedla individanpassad kunskap och stöd till familjerna som drabbats.Slutsats: BVC-sjuksköterskan träffar ofta barn med förstoppningsproblematik. Deras arbete kräver att tidigt uppmärksamma tecken på förstoppning och att med rätt information hjälpa föräldern tillgodose barnets omvårdnadsbehov för en lyckad behandling.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)