Gummigranulat : en litteraturstudie över miljö- och hälsopåverkan vid användandet av gummigranulat

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Geologiska institutionen

Sammanfattning: Den här rapporten är en litteraturstudie av gummigranulat, ett material tillverkat av återvunna fordonsdäck. Gummigranulat har blivit mycket uppmärksammat för sina positiva egenskaper i olika typer av anläggningsarbeten, men sina bra egenskaper till trots, så är det inte tänkt att däck ska användas till andra syften än att rulla på vägarna. När däcken nu får ett nytt användningsområde behöver det utredas om gummigranulatet utgör någon risk för människors hälsa eller vår miljö. Detta problem är bakgrunden till den här rapporten. Studien bygger på undersökningar och resultat från andra forskare och författare, vilka har sökts fram genom allmänna sökningar på nätet och i olika myndigheters databaser. Därefter har relevant fakta samlats in, utvärderats och sammanställts. Vid bedömningen av farligheten i ämnenas halter har Naturvårdsverkets riktvärden för känslig markanvändning använts. De är framtagna med hänsyn till vilken påverkan ämnena kan ha på hälsa och miljö. Resultatet visar att gummigranulat av återvunna däck släpper ifrån sig en viss mängd ämnen till omgivningen. Men endast ett ämne överstiger riktvärdena för känslig markanvändning och det är zink, som anses ha en måttlig farlighet enligt Naturvårdsverkets bedömning. Istället för de ingående ämnena i gummigranulatet verkar det vara så att själva materialet i sig innebära en större miljörisk. Slitage och nedbrytning av gummigranulatet skapar små partiklar, kallat mikroplaster. Studier visar att dessa mikroplaster till stor del hamnar i våra hav och påverkar organismer som lever där.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)