Digitaliseringens påverkan på redovisningskonsulter : En kvalitativ undersökning om vilka hot och möjligheter digitala verktyg har för redovisningskonsulter

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

Sammanfattning: Datum:     2022-06-01         Nivå:                  C-uppsats, 15 hp Institution:        Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, Mälardalens Högskola Författare:        Shamoon, Jack         Selman Selim, Sam      Haddad, Jameel                                       00-07-21                      00-09-16                     00-01-30                    Titel:  Digitaliseringens påverkan på redovisningskonsulter. En kvalitativ undersökning om vilka hot och möjligheter digitala verktyg har på redovisningskonsulter. Handledare: Ulla Pettersson Nyckelord: “Robotic Process Automation”, ”RPA”, ”Automation”, “Digitalisering”, “Redovisning”, “Redovisningskonsult”, “AI”, “Molnbaserade tjänster”, “Digitala verktyg”. Forskningsfrågor: - Hur påverkar digitala verktygen redovisningskonsultens roll och arbetsuppgifter?  - Vilka hot och möjligheter har digitala verktyg medfört för redovisningskonsulterna? Syfte: Syftet med denna studie är att redogöra för hur digitala verktyg påverkar redovisningskonsultens roll och arbetsuppgifter samt vilka hot och möjligheter digitala verktyg har medfört för redovisningskonsulterna. Metod: Metoden som valdes för att kunna undersöka forskningsfrågor och samla in empiri för denna studien är den kvalitativa metoden. Semistrukturerad intervju tillämpas i denna studie för det empiriska materialet utifrån fem respondenter. Slutsats: Studien har kommit fram till att digitala verktyg har medfört förändring på redovisningskonsulternas arbetsuppgifter, på grund av digitala verktygens utveckling samt att redovisningskonsulten yrkesroll är på väg mot en ny inriktning. Studien visar att digitala verktyg har skapat mer möjligheter än hot för redovisningskonsulter. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)