En studie om klimatstrategin Klimat 2030:s uppföljningsarbete för att nå de regionala klimatmålen i Västra Götaland

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Utsläppsminskningar måste ske i hög takt till 2030 för att det ska gå att uppnå Parisavtalets2-gradersmål. År 2009 beslutade Västra Götalandsregionen (VGR) att regionen ska blifossiloberoende till år 2030. Under 2017 antogs klimatstrategin Klimat 2030 - Västra Götalandställer om , tillsammans med Länsstyrelsen i regionen. Strategin består av tre delar: Klimatråd,samordnare och undertecknare som kan ansluta sig till målet. Denna studie undersöker hur VGRarbetar med uppföljning för att nå målen. Det finns tidigare studier som visar att uppföljning ochkontinuerlig förbättring är avgörande för att långsiktiga mål ska kunna nås. En kombination aven kvalitativ och en kvantitativ studie genomfördes för att besvara frågeställningen om hurregionen arbetar med uppföljning och vilket ansvar regionen har för att de regionala klimatmålenuppfylls. I den kvantitativa studien undersöktes hur de 97 företag som undertecknat Klimat 2030arbetar med uppföljning kopplade till de regionala klimatmålen de undertecknat. Den kvalitativastudien bestod av intervjuer med personer från myndigheter, regionfullmäktiges ordförande,medlemmar i Klimatrådet och tjänstemän som arbetar med Klimat 2030. Resultatet visar attuppfattningen om Klimat 2030:s roll går isär och att det även finns skilda uppfattningar omvilket ansvar och vilka möjligheter regionen har för att nå det regionala klimatmålen. Studienvisar att ingen uppföljning om undertecknarna arbetar med sina åtaganden för att nå målen görsav Klimat 2030. Den kvantitativa studien visar att inte alla undertecknande företag mäter sinautsläpp av växthusgaser. De undertecknande företagen saknar, en av eller en kombination avföljande: kunskap, lagstiftning, resurser, konkurrensfördelar och teknisk innovation för att göratillräckligt i sitt klimatarbete för att nå klimatmålen. Det finns en risk att trovärdigheten förKlimat 2030 kan skadas av att beslut som fattas på regional nivå leder till ökade utsläpp, vilketinte är i linje med den klimatstrategi politikerna själva beslutat om.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)