Framgångsfaktorer för användning av wiki som knowledge management system

Detta är en Master-uppsats från Linköpings universitet/Interaktiva och kognitiva systemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

Sammanfattning: Inom Linköpings kommun finns en decentraliserad organisation för publicering av material på Linköpings kommuns webbplats www.linkoping.se. Inom den ledande gruppen i organisationen har man insett att en wiki skulle kunna underlätta arbetet för medlemmarna i organisationen att dela kunskap med varandra. Studien syftar till att identifiera och verifiera faktorer som ger en framgångsrik wiki. Dessa kan sedan användas som bakgrund vid skapandet av en eventuell wiki för organisationen eller andra organisationer inom Linköpings kommun. Studien består av en litteraturstudie och en fallstudie av fallstudie av LKDATAs (affärsområdet för IT och kommunikation inom Linköpings kommun) dagligen använda och väl fungerande wiki. Litteraturstudien resulterade i sex utvalda framgångsfaktorer: Social kultur, Ledningens inflytande, Renommé, Nytta, Reciprocitet samt Användarvänlighet. Fallstudien genomfördes med hjälp av en enkätundersökning på LKDATA angående de fyra olika delarna inom användning: spenderad tid, frekvens av användning, frekvens av sökning samt frekvens av delning av information på wikin. Av svaren från enkäten gjordes en korrelationsanalys samt en regressionsanalys i SPSS. Analysen visade på svaga men signifikanta korrelationer mellan hur mycket wikin används och framförallt Nytta. Däremot kan inga slutsatser dras ur regressionsanalysen. Den viktigaste faktorn som påverkar användandet på LKDATA verkar dock vara vilken grupp den anställde tillhör och alltså vilka arbetsuppgifter denne har snarare än andra faktorer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)