Att möta och stödja personer med psykisk ohälsa till hälsosamma levnadsvanor – distriktssköterskors erfarenheter

Detta är en Magister-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

Sammanfattning:   Bakgrund: Personer med psykisk ohälsa löper större risk att drabbas av somatiska sjukdomar till följd av ohälsosamma levnadsvanor. Var tredje person som besöker primärvården i Sverige lider av psykisk ohälsa. En central arbetsuppgift för distriktssköterskan är att arbeta hälsofrämjande och att stötta patienter till hälsosamma levnadsvanor. Genom ett gediget hälsofrämjande arbete inom primärvården skulle personer med psykisk ohälsa minska risken att drabbas av följdsjukdomar som exempelvis diabetes typ 2 eller hjärt-kärlsjukdom. Motiv: Distriktssköterskan inom primärvården är ofta den första kontakten en person med psykisk ohälsa möter. Att beskriva distriktssköterskors upplevelse av att stödja personer med psykisk ohälsa till hälsosamma levnadsvanor anses viktigt för att skapa en inblick i det komplexa arbete det kan innebära. Syfte: Syftet med studien var att beskriva distriktssköterskors erfarenheter av att stödja personer med psykisk ohälsa till hälsosamma levnadsvanor. Metod: Semistrukturerade intervjuer genomfördes (n=9). Intervjuerna analyserades genom kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Deltagarnas erfarenheter mynnade ut i 3 kategorier: “Skapa en förtroendefull vårdrelation”, “Pröva olika sätt att stödja till förändring” och “Överbrygga hinder för att lyckas”. Kategorierna sammanfattades under temat “Att ta sig an en komplex utmaning” Konklusion: Resultatet visade att distriktssköterskorna upplevde detta som en komplex utmaning där vårdrelationen hade en stor inverkan för hur förändringsarbetet togs emot av patienten. Distriktssköterskorna beskrev metoder för att motivera till hälsosamma levnadsvanor och lyfter flertalet hinder, både organisatoriska och kompetensmässiga hinder till att stödja personer med psykisk ohälsa till goda levnadsvanor. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)