Är det verkligen våld? : En kvalitativ studie om förståelsen av våld i nära relation

Detta är en Kandidat-uppsats från Mittuniversitetet/Avdelningen för socialt arbete; Mittuniversitetet/Avdelningen för socialt arbete

Författare: Hanna Karlsson; Linnéa Ling; [2017]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: I denna studie har vi undersökt förståelsen av våld i nära relation utifrån ett intersektionellt perspektiv. Våld i nära relation är ett brett samhällsproblem som förekommer i alla typer av grupper, samhällsklasser, religioner och som utspelar sig över hela världen. Dock är den  officiella bilden av förekomsten av våld i nära relation i stort relaterat till förståelsen av våld. Eftersom våld i nära relation kan förekomma på olika sätt kan det vara svårt för en våldsutsatt att identifiera våldets olika förklädnader i den relation man lever i. Föreliggande  studie har en  kvalitativ studiedesign och datainsamlingen har skett via två sammansatta fokusgrupper. Totalt har tio deltagare varit med i studien. Studiens insamlade material har analyserats genom innehållsanalys. Resultatet visar att deltagarna har en relativt begränsad  förståelse av våld i nära relation men en betydligt bredare förståelse gällande på vilka sätt kontroll kan utspela sig i nära relation. De olika sätten att kontrollera anses inte alltid vara synonymt med begreppet våld. Studiens resultat visar även att deltagarna tydligt kopplar begreppet våld till det fysiska våldet och framförallt till vad lagens definition av våld är; vad man kan bli straffad och dömd för. Förekomsten av det psykiska våldet, liksom andra former av våld får en underordnad position i förståelsen av våld i nära relation.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)