Lärares uppfattningar om parläsning i svenskundervisningen : En kvalitativ intervjustudie om parläsning

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

Sammanfattning: Flera källor visar att interagerande arbetssätt spelar en viktig roll för elevers lärande. Bland dem finns arbetssättet parläsning som i tidigare forskning och litteratur visat sig gynna bland annat elevers läsförmåga och deras motivation till läsning. Trots detta arrangerar lärare ofta läsning som en individuell aktivitet i skolan, varpå vi i detta examensarbete valt att undersöka arbetssättet parläsning utifrån lärares åsikter. Detta för att bidra med vidare kunskap om arbetssättet och dess användning i svenskundervisningen.   Examensarbetet är en kvalitativ intervjustudie där nio verksamma lärare deltagit genom skriftliga intervjuer över e-mejl. Deras svar har analyserats och bildat tre kategorier som besvarat frågeställningen, det vill säga vad lärare i ämnet svenska uttrycker för åsikter om arbetssättet parläsning i svenskundervisningen. Kategorierna som bildats är parläsning möjliggör lärande, parläsning hämmas av fysiska förutsättningar och parläsning ökar elevers delaktighet.   Utifrån en diskussion mellan resultat och tidigare forskning har vi dragit slutsatsen att arbetssättet är fördelaktigt för elevers lärande. Detta då de deltagande lärarna till stor del ser ser på parläsning som positivt ur ett elevperspektiv, medan de kritiska åsikterna snarare är skrivna utifrån ett lärarperspektiv. I slutsatsen har vi dessutom kunnat konstatera att de kritiska aspekterna med parläsning inte nödvändigtvis behöver hämma användandet av arbetssättet i svenskundervisningen om läraren har ett öppet sinne och är kreativ.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)