”HUR KAN DU INTE SE ATT JAG ÄR TJOCK?” : En litteraturstudie om unga kvinnors upplevelser  av behandlingen vid anorexia nervosa.

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

Sammanfattning: Bakgrund: Anorexia är en sjukdom som främst drabbar unga kvinnor och påverkar både psykiska och fysiska funktioner i kroppen. Det centrala i sjukdomen är en rädsla för att gå upp i vikt och en förvrängd självbild. Vården vid anorexia innefattar oftast terapi, nutritionsbehandling och i yttersta fall intravenös vätskebehandling. Dessutom spelar vårdpersonalen en viktig roll i behandlingen av sjukdomen. Syfte: Syftet med studien var att belysa unga kvinnors upplevelser av behandlingen vid anorexia. Metod: En litteraturstudie med kvalitativ design och en induktiv ansats. Studien utgår från fem självbiografier och funnen data analyserades med hjälp av en manifest innehållsanalys enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012). Resultat: Vid behandlingen uppstod svåra känslor kring mat och vikt och även en kamp mellan två röster fanns hos de drabbade. Familjen och medpatienter var faktorer som gjorde att de drabbade inte kände sig så ensamma. Upplevelsen kring vårdpersonalen kunde vara positiv men även präglas av negativa möten. Slutsats: Vid behandlingen finns behov av ett individanpassat stöd med engagerade och empatiska vårdare för att orka stå emot sjukdomsrösten. Sjuksköterskan behöver ha ett öppet förhållningssätt till patientens livsvärld för att kunna ge rätt stöd till varje individ. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)