Standardiserat arbete i produktionssystemet hos Inission Munkfors AB

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

Författare: Arnesson Jonas; [2014]

Nyckelord: lean; standard; standardiserat arbete;

Sammanfattning:

Sammanfattning

Denna rapport behandlar införandet av standardiserat arbete i produktionssystemet hos företaget Inission Munkfors AB. Arbetet har utförts i kursen Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i maskinteknik (MSGC17), som ges vid Fakulteten för hälsa, natur & teknikvetenskap på Karlstads universitet.Företaget Inission Munkfors AB har som mål att från år 2012 till år 2017 kunna fördubbla omsättningen och halvera ledtiden, med samma personalstyrka som år 2012 (75st anställda). Detta kallar företaget "Inspirit 2x2 2017", och strategierna för att nå målen är att: skaffa fler och rätt kunder, ha en unikt bra leveransprecision och alla medarbetare ska vilja vara med. Detta ska uppnås genom att bl.a. tillämpa standardiserade arbetssätt, som är en av Toyotas 14 principer.Denna studie fokuserar på monteringsprocessen av ett specifikt elektronikskåp. Företaget har en tidigare historik med stor frihet gällande hur arbetsuppgifter utförts av medarbetarna. Detta har lett till att montörerna har utvecklat individuella sätt att montera elektronikskåpen på, vilket gjort att en spridning i monteringstid har uppstått. Från en nulägesanalys av processerna i produktflödet utfördes tidtagning, observationer av arbetssätt, och från resultatet dokumenterades förbättringsförslag gällande kvalitet och effektivitet med stöd av Lean-teori om slöseri och standard. För monteringsprocessenskapades och infördes en metodstandard. Under framtagningen av metodstandarden fördes en diskussion med de berörda medarbetarna om vad företagets strategier innebär, teori angående standard och varför det är viktigt att arbeta standardiserat. Under mötet framkom att det finns en negativ inställning bland medarbetarna gällande företagets uppsatta mål, och okunskap kring strategierna samt behovet av att arbeta standardiserat. Några av medarbetarna ansåg att standardiserat arbetssätt inte skulle vara till någon hjälp för dem, vilket tyder på en rädsla för förändring i arbetssättet. Denna negativa inställning och rädsla kan övervinnas genom attledningen skapar ökad förståelse för målen och behovet av att arbeta standardiserat. Vid mätning av cykeltider för två montörer visade resultatet att spridningen i monteringstid minskat från 11 h och 15 min till 15 min vid införandet av metodstandarden. Detta indikerar det som beskrivs i teorin att spridningen sannolikt minskar när alla gör på samma sätt. Monteringen tog tidigare i genomsnitt 8,15 h, och de nya mätningarna visade att monteringen tog i genomsnitt 5,5 h, vilket ger möjligheter till minskad ledtid för produkten. Företaget bör fortsätta dessa mätningar för att se hur spridningen ser ut mellan fler montörer. När arbetssättet är väl inövat och monteringstiden balanserats bör metodstandarden tidsättas för att synliggöra avvikelser och möjliggöra förbättringsarbete i processen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)