Rastaktivist? Ja visst! : En kvalitativ studie om hur fritidslärare/pedagoger arbetar för att främja barn och ungdomars fysiska aktivitet genom rastaktiviteter.

Detta är en M1-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

Sammanfattning: Avsikten med denna studie är att skapa kunskap om hur fritidslärare/pedagoger arbetar för att förbättra elevernas fysiska aktivitet. De frågeställningar som använts i studien är: Hur arbetar fritidsläraren/pedagogen för att främja elevernas fysiska hälsa? samt hur arbetar fritidslärarna/pedagogerna för att främja den fysiska aktiviteten hos eleverna? Studien baseras på kvalitativa semistrukturerade intervjuer både i par och individuellt med sju legitimerade fritidslärare/pedagoger vid fyra olika grundskolor. Utifrån KASAM analyserades studiens empiri och fyra huvudkategorier framkom. Studiens resultat påvisar att rastaktiviteten har en väsentlig funktion inom skolans verksamhet och det av flera anledningar. Enligt respondenterna skapas samverkan, glädje och gemenskap som ger positiva effekter på elevernas fysiska och psykiska hälsa. Studieresultatet bekräftar likväl att fritidslärarna/pedagogerna fyller en viktig funktion, en funktion som innefattar att stötta och peppa eleverna samt skapa tillfällen för informella lärandesituationer. Slutsatsen blir att rastaktiviteterna fyller en viktig funktion både inom det fysiologiska samt psykologiska samtidigt som rastaktiviteterna bidrar till en förbättrad hälsa hos eleverna. Studien påvisar likväl att stöttningen framför allt från skolornas rektorer har haft stor betydelsen, enligt respondenterna. Detta eftersom det är med hjälp av rektorns stöd som fritidslärarna/pedagogerna har fått möjlighet till dels att utforma rastaktiviteten som fenomen likväl som de fått möjlighet till att vidareutbilda sig med hjälp av kurser.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)