När hard discount-butiken kom till byn : En studie av hur det gått för de allivsbutiker som fått Lidl eller Netto som granne

Detta är en Magister-uppsats från Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Henrik Vestin; Johan Österberg; [2006]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Forskningsfråga: Hur påverkas allivsbutikerna av att få Lidl eller Netto som granne och vilken betydelse har allivsbutikernas val av åtgärder för att differentiera sig för hur väl de lyckas konkurrera med hard discount-butiken? Syfte: Syftet med uppsatsen är att skapa förståelse för hur traditionella allivsbutiker påverkas av att en aktör med utpräglad lågprisprofil (hard discount) etablerar sig i närheten. Vidare är syftet att beskriva hur allivsbutikerna, genom olika åtgärder, arbetar för att differentiera sig från hard discount-butikerna och hur val av åtgärder inverkar på hur väl allivsbutikerna lyckas i konkurrensen med den nya aktören. Metod: Vi har, genom tio besöksintervjuer och tjugo telefonintervjuer med handlare och butikschefer i allivsbutiker, samlat in kvalitativ och kvantitativ data om hur dessa butiker påverkats av att få Lidl eller Netto i sin närhet och vilka strategier de använt för att möta den nya konkurrenten. De teorier som används vid analysen behandlar konkurrensstrategier och hur allivsbutiker påverkas av lågpristrenden i allmänhet och hard discount i synnerhet. Analys och presentation av den insamlade empirin görs i ett gemensamt kapitel där resultaten från empirin ställs mot den teoretiska referensramen. Resultaten från analysen presenteras i våra slutsatser. Slutsatser Resultaten från studien visar att omsättningen i de flesta (25 av 30) allivsbutiker inte har påverkats av att de fått Lidl eller Netto som granne. Gemensamt för dessa butiker är att de har en hög servicegrad och en tydlig färskvaruprofil och att de inte använder priset som främsta konkurrensmedel mot Lidl eller Netto. De hade även sin profil redan innan Lidl/Netto etablerade sig i närheten och har därefter arbetat med att stärka profilen. De butiker som har påverkats mest har antingen en lågprisprofil eller ligger i ett område med låg köpkraft där kunderna jagar låga priser. Några butiker har upplevt en minskning i omsättning inom vissa produktgrupper. Den produktgrupp där flest har påverkats är drycker (öl, läsk och juice). Nyckelord: Allivsbutik, hard discount, Lidl, Netto, påverkan och strategi

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)