Marknadens leoparder

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Titel: Marknadens leoparder - om first mover advantage och betydelsen av att vara först Seminariedatum: 30 maj 2012 Kurs: FEKN90, Examensarbete i företagsekonomi på magisternivå, 30 högskolepoäng. Författare: Victor Bengtsson & Mikael Falk Handledare: Matts Kärreman Fem nyckelord: First Mover Advantage, Red Queen, Konkurrensfördelar, Leoparder, Marknadsledare. Syfte: Syftet med studien är att undersöka om och i så fall hur företag kan skapa bestående konkurrensfördelar genom att vara först på en marknad. Metod: Studien är av en kvalitativ karaktär med en abduktiv ansats. Tidigare forskning och teoretiska ramverk har använts för att tillsammans med semistrukturerade intervjuer bilda en mer komplett uppfattning om betydelsen av First Mover Advantage. Teoretisk referensram: Studiens teoretiska referensram består dels av välkända teoretiska ramverk så som Five Forces, Resource Based View och Red Queen Theory. Dessa kompletteras med teori från tidigare utförd forskning inom området och utdrag från kvantitativa undersökningar om effekterna av First Mover Advantage inom olika branscher. Empiri: Det empiriska materialet utgörs av semistrukturerade intervjuer med fyra personer verksamma inom fyra olika branscher för att skapa en bredd av det empiriska underlaget och för att belysa olika åsikter och infallsvinklar kring First Mover Advantage. Intervjuerna kompletteras även med sekundärdata där så behövs för att skapa en tydligare bild av problematiken och för att täcka in samtliga relevanta diskussionsområden. Slutsats: Resultatet av studien visar att det inom vissa branscher kan förekomma så kallade First Mover Advantages men att dessa beror på långt fler faktorer än att bara ha varit först på marknaden. De aktörer som besitter en konkurrensfördel måste även vara anpassningsbara i utvecklingen av marknaden för att deras konkurrensfördel inte ska gå förlorad. Vi fastslår vidare att vissa branscher i högre grad är påverkade av First Mover Advantage än andra.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)