Trädet, tillståndet, turerna : Konflikten i samband med beslutet om TV-ekens fällning

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Institutionen för livsvetenskaper

Sammanfattning:

Hösten 2011 fälldes den flera hundra år gamla skyddsvärdesklassade ek, kallad TV-eken, som stod på Oxenstiernsgatan på Östermalm i Stockholm. I samband med fällningsbeslutet – ett på papperet tekniskt beslut om att fälla ett riskträd, men som av protesterande människor tolkades som ett helt annat beslut – uppstod en konflikt mellan ansvariga beslutsfattare och personer som ville bevara eken. Syftet med denna studie är att förstå vilka händelser och processer som ledde fram till den konflikt som uppstod i samband med beslutet om fällningen av TV-eken. Intervjuer med ansvarig tjänsteman på Stockholms stads trafikkontor och tre ekaktivister har genomförts och kompletterats med en mindre granskning av relevanta dokument. På grund av parternas bakgrund och förutfattade bild av varandra kom konflikten att handla om fler frågor än sakfrågan (TV-ekens fällning). De nya studier som gjordes av ekens tillstånd förvärrade konflikten då ingen av undersökningarna ansågs legitima av båda parter. Båda parter har uttryckt stor misstänksamhet gentemot den andra parten och många handlingar har tolkats som strategiska. Bristfällig kommunikation mellan parterna är den övergripande förklaringen till att konflikten uppstod och växte.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)