Arbetsterapeuters beskrivning av terapeutisk relation

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: Personer med nedsatt kommunikationsförmåga kan uppleva svårigheter att bli förstådda. För att underlätta kommunikation kan alternativ och kompletterande kommunikation [AKK] användas. Trots AKK kan missförstånd uppstå, vilket kan medföra svårighet att skapa relationer. Inom arbetsterapi behöver arbetsterapeuten skapa terapeutisk relation med klienten. Med terapeutisk relation möjliggörs arbete som leder till nya möjligheter i klientens liv. Syfte: Var att undersöka hur arbetsterapeuter, inom daglig verksamhet, arbetar med och beskriver innebörden och betydelsen av terapeutisk relation, med klienter som använder AKK. Metod: Kvalitativ ansats med induktivt tillvägagångssätt användes. De semistrukturerade intervjuerna genomfördes med en intervjuguide och utfördes i södra Skåne, våren 2012. Intervjuerna analyserades med en kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Det framkom elva underkategorier indelade i tre huvudkategorier, att främja terapeutisk relation, att samarbeta och att uppnå ett gemensamt kommunikationssätt. Slutsats: Studien visar ett samband i arbetsterapeutens arbete mellan terapeutisk relation, samarbete och kommunikation.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)