Mikrostrukturen och Ex-dagseffekten : Påverkar mikrostrukturen den svenska börsmarknaden?

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

Sammanfattning: Bakgrund: En fungerande kapitalmarknad är en förutsättning för en nations innovation,vilket i sin tur är fundamentalt för att uppnå ekonomisk tillväxt. Därav blir förståelsen för hurkapitalmarknaden fungerar av största vikt. En av de vanligaste frågorna investerare ochforskare ställer sig är huruvida marknader är effektiva? Kan investerare utgå ifrån attkapitalmarknaden är effektiv och att alla handlar på samma information? Frågan är viktigeftersom kapitalmarknaden är uppbyggd på ett förtroende hos allmänheten, om dettaförtroende raseras kan det få förödande konsekvenser för nationen, utifrån svårigheter medkapitalallokeringen. Denna studie undersöker, med utgångspunkt från effektiva marknader,fenomenet kallat ex-dagseffekten. Finns det prisavvikelser på marknaden och iförekommande fall, finns det en förklaring till detta? Utifrån det undersöker studien specifiktmikrostrukturen som förklaring till den potentiella prisavvikelsen. Syfte: Syftet med studien är att undersöka, analysera, samt förklara förekomsten av exdagseffektenoch dess relation med mikrostrukturen på OMX Stockholm Large Cap,respektive Mid Cap och Small Cap. Metod: Utifrån studiens behov att sammanställa en större mängd data har en kvantitativforskningsstrategi använts. Studiens sekundärdata är insamlad för utdelande bolag noteradepå OMX Stockholm Large, Mid samt Small Cap mellan årtalen 2016 och 2019. Insamladdata har sedan sammanställts till paneldata, vilken ligger till grund för studiens t-test samtmultipla regressioner. Slutsats: Utifrån studiens t-test påvisas att ex-dagseffekten föreligger på studiens utvaldamarknad. Vidare, utifrån studiens regressioner utläses det att mikrostrukturen har en negativpåverkan på PDR. Då förekomst av mikrostrukturen påvisas kan studien inte uttala sig omhuruvida marknaden som undersökts är ineffektiv eller ej.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)