Controllerrollen : i litteraturen och i verkligheten

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

Sammanfattning: Termen controller började användas i Sverige runt år 1970 och är idag en vanligt förekommande syn i platsannonser. Enligt tidigare forskning på området har controllerrollen utvecklats från att ansvara för planering, uppföljning och analysering, till att handla om att hjälpa företaget att nå sina strategiska mål genom avsiktlig påverkan och styrning. Vi har dock fått indikationer på att den traditionella controllerrollen fortfarande utgör en stor del av arbetsmarknaden och vi valde således att undersöka saken närmare. Syftet med denna studie är att ta reda på om en controller idag har samma arbetsuppgifter i verkligheten som i litteraturen samt att bidra med kunskap om företagens avsikter med anställningen av en controller. Med ett hermeneutiskt synsätt har vi valt en kvalitativ forskningsmetod. Uppsatsen bygger på både primär- och sekundärdata och vi har använt en abduktiv forskningsansats. Studiens primärdata innefattar intervjuer med tio respondenter på företag i Västra Götalands län samt en platsannonsuppföljning mot nio företag i Sverige. Uppsatsens sekundärdata innefattar tidigare forskning om controllerrollen. Det resultat vi kommit fram till är att controllerrollen fortfarande är något diffus. Detta trots att problemet uppmärksammades redan för 20 år sedan av bland annat Mattsson (1987). Det är svårt att fastställa varför företag väljer denna titel, då den i många fall passar tämligen dåligt. När det gäller benämningen på tjänsten, finner vi att många respondenter har uppfattningar som avviker från litteraturen om vad som ingår i en controllertjänst. Detta kan bero på okunskap eller förvirring av alla åsikter i ämnet. En del respondenter har själva funderingar över en mer passande titel på respektive tjänst. Vi har fått intrycket av att titeln anses attraktiv och lockar drivna personer som vill jobba inom olika områden i en organisation, därav väljer nog många företag denna titel. Det kan även bero på att tjänsten innefattar en blandning av olika arbetsområden inom ekonomi och att det inte finns någon annan passande titel. Då vi finner business controllerrollen som den tjänst som mest motsvarar den så kallade ”nya controllerrollen”, anser vi att den till viss del har fått förankring i stora företag. Det som saknas är mer fokus på individen i centrum, men business controllerrollen kommer troligen att motsvara den nya controllerrollen inom en snar framtid. I medelstora företag anställs fortfarande controllers med helt olika syften.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)