Metafordriven konceptdesign för drönare i räddningsinsatser

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

Sammanfattning: Drönare blir alltmer etablerat i samhället, och används idag av både privatpersoner och företag. Detta beror till stor del på de fördelar som drönare ger oss människor samt att de kan appliceras inom ett flertal användningsområden; allt från fotografering till räddningsuppdrag. Det här arbetet syftar till att undersöka hur en grupp med drönare skulle kunna arbeta tillsammans i en räddningsinsats. Det görs genom att utforska metaforerna svärm, lag och flock, och hur dessa kan appliceras på drönarna samt vilka designkonsekvenserna av detta blir.                       Arbetet är en fallstudie inom interaktionsdesign, och en språklig analys utfördes för att utforska metaforerna för att sedan i konceptuell design utforska vilka konsekvenser detta får. Ett individuellt arbete samt en workshop utfördes för att generera konceptidéer, vilket resulterade i en syntes mellan metaforerna lag och flock. Av arbetet kan slutsatsen dras att en ledare anses vara avgörande för att drönargruppen ska arbeta så effektivt och strukturerat som möjligt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)