Skyfallshantering med blågrön infrastruktur : gestaltningsarbete avseende skyfallshantering för Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från SLU/Dept. of Urban and Rural Development

Sammanfattning: Runt om i världen dör allt fler människor till följd av skyfall och extremväder. I och med klimatförändringarna väntas även Sverige få fler och större skyfall. När en katastrof inträffar är behovet av att samhällsviktig verksamhet fungerar som störst. Därför har MSB utrett vilka verksamheter som löper störst risk vid ett skyfall. En av dessa identifierade verksamheter är Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Med denna utgångspunkt skapar detta masterarbete inom landskapsarkitektur en gestaltning för att skydda sjukhuset mot översvämning vid ett regn med en återkomsttid på 100 år. Detta genom att gestalta ytor där vatten magasineras vid skyfall. Studien genomförs med hjälp av Göteborgs Stads metod för skyfallsåtgärder som parallellt med denna studie utvecklas av Ramboll för stadens räkning. Som grund i metoden finns utpekade ytor för skyfallsmagasinering, där vi utifrån metoden valde vilka typer av lösningar som passar på vilken yta samt analyserade dess genomförbarhet. Övriga analysmetoder som genomförts är platsstudier med Lynch-inspirerad analys, upplevelseanalys, topografisk analys samt timskisser. Ett gestaltningsprogram utgjorde en brygga från kunskapsöversikt, platsbesök av referensobjekt i Singapore, Sverige och Danmark till gestaltningen. Dessa delar av studien var betydelsefulla för kunskap, inspiration och lärdomar. Studien visar att det är möjligt att skyfallsäkra Sahlgrenska sjukhuset, genom att titta på hela avrinningsområden som berör sjukhuset. Det resulterade i 5 skyfallsytor som tillsammans magasinerar 68000 kubikmeter vatten. Varje yta gestaltas utifrån de platsspecifika förutsättningarna med vissa gemensamma programpunkter. Skyfallsyta 1: Guldhedshöjden är belägen på ett berg, högst upp i vattensystemet mellan bostadshus, skolor och förskolor. Den på platsen befintliga grusplanen sänks ner 1,2 meter och tillägg i gestaltningen blir en vågformad trappa och läktare, ett tak som skydd för regn och sol, två gräskullar för lek samt nyplantering av fruktträd. Skyfallsyta 2: Guldhedsdalen är belägen i en dal med lövskog där många människor rör sig. I dalen går idag en liten bäck. För att magasinera vatten på denna plats byggs tre vallar. Dessa integreras med gångstråk vilket möjliggör nya promenadslingor samt en mindre utflyktsplats. Skyfallsyta 3: Entrétorget är placerad utanför sjukhusets huvudentré. Denna yta sänks och skapar ett nytt parktorg. Parkdelen är utformad med inspiration från det närliggande naturreservatet Vitsippsdalen och har vattenelement och en storskalig plantering av vitsippor (Anemone ssp.). För att tillgängliggöra stråken över torget byggs broar samt en torgyta med sittplatser. Lekelement integreras vid torgytan. Skyfallsyta 4: Vitsippsdalen är placerad vid sjukhusområdet på kanten av ravinen mot naturreservatet Vitsippsdalen. Platsbristen har resulterat i ett underjordiskt magasin som inte syns särskilt mycket för den vanliga besökaren. Ovanpå magasinet skapas en vistelseyta med bänkar och en utkiksplats över Vitsippsdalen. Stråken från sjukhusområdet till utkiksplatsen förstärks för att underlätta besökare att hitta hit. På magasinet blir det också yta för att ställa paviljonger som behövs för det ständigt växande sjukhuset. Skyfallsyta 5: Fågeldammen är belägen längst ner i studiens avrinningsområde och är placerad i en kulturhistorisk park. Här finns idag en damm och för att kunna magasinera vatten förstärks denna damm med vallar. För att möjliggöra magasineringen genomförs även en sänkning av marknivåerna för den närliggande marken. I gestaltningen integreras nya gångstråk, en brygga samt en amfiteater.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)