Ungdomsdialog i stadsutvecklingsprojekt - Att som kommun engagera och kommunicera med ungdomar som målgrupp i samband med stadsutvecklingsprojekt

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

Sammanfattning: Studien syftar till att jämföra hur kommuner kommunicerar till ungdomar och involverar dem i beslutsfattande i samband med stadsutvecklingsprojekt. Syftet är även att utvärdera effektiva metodval för kommunikation och medborgardialog med ungdomar som målgrupp. Syftet besvaras genom en fallstudie där tre kommunala stadsutvecklingsprojekt jämförs; Stockholms stadsbyggnadskontor barn- och ungdomssamråd i samband med framtagning av en ny översiktsplan, Skärholmens stadsdelsförvaltnings ombyggnation av Flygplansparken och Unga Kommunutvecklare Norrköping 2016. De forskningsfrågor som ligger till grund för fallstudien berör vilka dialogmetoder som används i kommunikation med ungdomar under dessa stadsutvecklingsprojekt och hur väl dessa bedöms fungera. Forskningsfrågorna berör även vilka strategiska mål och riktlinjer som används för att involvera ungdomar i beslutsfattandet i samband med stadsutvecklingsprojekt, samt vilka utmaningar kommunanställda tjänstepersoner ser med ungdomsdialog på projektnivå. Slutligen undersöks även hur uppföljning och återkoppling genomförs, samt hur ungdomar upplever kommunens kommunikativa arbete i rollen som delaktiga i medborgardialogen och mottagare av kommunikation.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)