Ett verktyg för att utvärdera hur leverantörer tar sitt sociala ansvar

Detta är en Master-uppsats från Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utvecklingLogistik; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utvecklingLogistik

Sammanfattning:

Scania CV AB är en ledande tillverkare av lastbilar och bussar. De agerar på den globala marknaden, både kunder och leverantörer är lokaliserade runt om i hela världen. Den ökade allmänna medvetenheten om hållbar utveckling har lett till att företagen måste ta ett större ansvar. Högre krav har börjat ställas på att de ska agera på ett socialt och miljömässigt korrekt sätt genom hela flödet, från råvara till färdig produkt. En del av det är att se över hur deras leverantörer tar sitt sociala ansvar och det kan göras genom en utvärdering. I nuläget har inte Scanias inköpsavdelning några klara riktlinjer om hur de ska genomföra en sådan utvärdering och det är anledningen till att denna studie uppkom.

För att ta fram ett verktyg för att utvärdera hur leverantörer tar sitt sociala ansvar analyserades tre undersökningsområden. Leverantörsutvärdering för att få förståelse och idéer hur en utvärdering går till och vilka metoder som kan användas. Corporate Social Responsibilityär ett begrepp som behandlar hur företag bör ta sitt ansvar för hållbar utveckling, allt från mänskliga rättigheter och miljöhänsyn till ekonomi. Varför detta begrepp undersöktes var att få en insikt i hur stort och vad för slags ansvar företagen förväntas ta. Riskdrivare undersöktes för att se om det finns några specifika faktorer som medför en ökad risk till att leverantören inte tar det ansvaret den bör.

Genom teoretiska och empiriska undersökningar samt analys har ett verktyg tagits fram som Scanias inköpsavdelning kan använda för att utvärdera sina leverantörer. Verktyget innehåller ett antal frågor inom områden som berör hur en leverantörs sociala situation ser ut och dessa frågor graderas på en tregradig skala. Områdena är: Barnarbete, Tvångsarbete, Hälsa & säkerhet, Förenings- & förhandlingsrätt, Diskriminering, disciplinär ordning, Arbetstid, Lön och Ledningssystem, Önskvärt vore om Scanias inköpsavdelning utnyttjade verktyget till fullo men i nuläget finns troligtvis inte resurser till det. Med anledning av det valdes 15 fokusfrågor ut så att de i brist av resurser får en uppfattning om vad som bör prioriteras.

Många av de frågor som tas upp är väldigt mjuka och svårhanterliga, det kan vara besvärligt att hitta bevis för att eventuella avvikelser från de krav som ställs sker. Det finns ingen gräns för hur många avvikelser en leverantör får ha. Syftet med det här verktyget är inte att utesluta leverantörer som inte sköter sig utan istället jobba mer med dem för att skapa en bättre levnadssituation för fler människor. Vi tycker att Scania ska agera som en förebild och göra sina leverantörer uppmärksamma på att det är viktigt att ta ett socialt ansvar.

 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)