Belöningssystem för sjuksköterskor : - En studie på Hallands sjukhus Halmstad

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

Sammanfattning: Organisationer kan använda sig av belöningssystem i många olika syften, men i botten används det för att styra de anställdas beteenden. Det finns ingen optimal utformning av belöningssystem som passar alla organisationer därför är det viktigt att det situationsanpassas efter organisationen och människorna i den. I vården finns de olika yrkesgrupper varav sjuksköterskor är en av dem. Sjuksköterskor är en profession, vilket innebär att de har blivit skolade att agera självständigt och ta egna beslut. Samtidigt arbetar de tätt ihop med andra för att hjälpa patienterna. Belöningssystem inom vården bör således anpassas efter dessa förhållanden. Enligt Merchant och Van der Stede (2012) är belöningssystemen inom vården dock inte anpassade efter den typ av personal de attraherar. Vidare indikerar en studie från 2009 på att sjuksköterskor anser att belöningarna inte väger upp för den ansträngning de lägger ner. Syftet med vår studie är att undersöka hur sjuksköterskor uppfattar belöningar och förstå hur belöningar används i styrningen av den operativa verksamheten på ett offentligt sjukhus. I arbetet har en kvalitativ metod använts för att få en djupare förståelse för belöningssystem inom vården. Besöksintervjuer har gjorts med både sjuksköterskor och avdelningschefer. Detta för att nå både mottagarna av belöningarna samt de som använder sig av dem på den operativa nivån. Genom problemformuleringen “Hur uppfattar sjuksköterskor belöningar och hur används belöningar i styrningen av den operativa verksamheten på ett offentligt sjukhus?” har det i studien framkommit att de belöningar som sjuksköterskor uppfattar som belöningar är belöningar som är tydliga och påverkbara. Vidare framkom det att sjuksköterskor drivs av en etik att hjälpa människor. Studien indikerar att sjuksköterskor har en inre motivation och framförallt blir belönade av inre belöningar såsom självförverkligande och självkänsla. Vad gäller styrningen av den operativa verksamheten på ett offentligt sjukhus framkom det att belöningar används i syfte att informera, täcka arbetspass samt behålla personal. Slutligen visar studien att sjukvården, i sin styrning med belöningar, tar hänsyn till den sociala processen som belöningarna medför.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)