Patientens upplevelse av ett hjärtstopp : En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

Sammanfattning: Bakgrund: Vid ett hjärtstopp slutar hjärtat pumpa runt blod till kroppens olika organ, detta resulterar i att ischemi uppstår och en eventuell död. Hjärtinfarkter är den vanligaste orsaken till hjärtstopp, det kan även orsakas av andra tillstånd samt olyckor. Runt 1300 personer överlever hjärtstopp årligen i Sverige och siffran ökar på grund av bättre sjukvård. Den grundutbildade sjuksköterskan möter patienter som överlevt ett hjärtstopp oavsett vart i vården sjuksköterskan väljer att arbeta. För att kunna förbättra vårdkedjan genom att samverka i team och ge personcentrerad omvårdnad krävs det att sjuksköterskan har förståelse för vilka problem dessa patienter upplever. Syfte: Syftet med denna studie är att sammanställa patienters upplevelse av att överleva ett hjärtstopp samt hur det har påverkat deras välbefinnande. Metod: Detta examensarbete utfördes i form av en litteraturstudie. Arbetet baserades på tio vetenskapliga artiklar med kvalitativ studiedesign. Resultat: Resultatet genererade fyra teman: “Brist i sjukvården”, ”Den nya identiteten”, ”Existentiella frågor”, ”Familj & stöd” och tolv subteman. Konklusion: Slutsatsen är att patienter upplever att deras välbefinnande har försämrats efter ett hjärtstopp. Samtliga av de fysiska, psykiska och emotionella aspekterna av välbefinnandet blev påverkade av bland annat långvariga symtom orsakade av hjärtstoppet. Efter hjärtstoppet uppstod även flera existentiella frågor för patienterna. Patienterna beskriver ett missnöje med vården då de kände att de blivit övergiva vid hemgången samt att sjukvården missade att behandla deras psykiska hälsa. Genom att samverka i team och arbeta personcentrerat hade sjuksköterskan kunnat motverka majoritet av patientens problem och förbättrat deras välbefinnande.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)