Bättre sent än aldrig : - en explorativ studie om ett hälsofrämjande projekt för äldre

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

Sammanfattning: På grund av det ökade antalet äldre kommer befolkningsstrukturen förändras på många håll i världen, vilket ökar behovet av hälsofrämjande projekt. Det är av betydelse att insatserna har en pedagogisk utgångspunkt och att de anpassas utefter äldres förväntningar och upplevelser för att det ska ge goda resultat. Syftet med studien var att utifrån ett hälsopedagogiskt perspektiv belysa ett hälsofrämjande projekt riktat till äldre. De begrepp som använts för att analysera och tolka resultatet är fysisk litteracitet och holistiskt perspektiv. Studien utgick från en kvalitativ ansats där en gruppintervju och två fokusgruppsintervjuer användes som datainsamlingsmetod. Urvalet bestod av tre projektansvariga samt tio deltagare i ett hälsofrämjande projekt. Resultatet analyserades utifrån en konventionell kvalitativ innehållsanalys. Projektets hälsopedagogiska idéer innebar att främja villkor för ökad kunskap, öka fysisk och psykisk hälsa samt främja självständighet. Deltagarna i projektet talade om förväntningar och upplevelser kring följande; att bli sedd, chanser till nya bekantskaper och utveckling av fysiska förmågor. De projektansvarigas idéer och ambitioner med projektet var i linje med de förväntningar och upplevelser de äldre hade på sitt deltagande. Deltagarna såg positivt på projektets upplägg och att det inkluderade kunskapsutveckling, fysiska träningsmoment och social gemenskap.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)