Att transformera platsspecifikt : Lantmännens pir i Ystad industrihamn

Detta är en Master-uppsats från SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sammanfattning: Med bakgrund i en kritisk diskussion i hur hamnomvandlingsområden ofta går i en monoton och generisk utveckling ämnar denna studie att förstå hur Lantmännens pir i Ystads kommun kan transformeras. Syftet med detta arbete är att studera och kreativt undersöka Lantmännens pir utifrån teorier som behandlar platsens olika spatiala lager och innebörden av det platsspecifika begreppet. Följaktligen är målet att formulera transformationsidéer baserat på transformationsteori och platsanalys samt exempel inom stadsbyggnad och landskapsarkitektur. Uppsatsen är indelad i tre olika delar, en teoristudie, en analys av lantmännens pir och en del som behandlar transformationen av piren. I teoridelen beskrivs Lisa Diedrich teorier om platsens fysiska, dynamiska och immateriella egenskaper. Dessutom används Carol Burns och Andrea Kahns teorier som undersöker platsen som begrepp. Vidare redogör denna del Helene Schytters teorier om det främmande och heterogena industrilandskapet. Transformationen utgår från transformationsteori framförd av Ellen Braae. Hon presenterar fyra transformationsparadigmer: Optimerad, Olik, Kontinuerlig och Kultiverande - Transformation. Gemensamt för samtliga är att transformationparadigmerna betonar ett platsspecikt förhållningssätt samt att de förhåller sig till ett dåtids-, nutids- och framtidsperspektiv. I denna del kompletteras Braaes teorier med designprinciper och exempel inom stadsbyggnad och landskapsarkitektur som adaptiv och tolererande design men även bruten kvartersstruktur och adderande byggnadsvolymer. Metoden som används i denna studie är design research, en iterativ process där teori och kreativa och experimentella aspekter utgör fundamentet i den undersökande forskningen. Processen har således pendlat mellan att testa idéer genom skiss samtidigt som forskning och fackmaterial har studerats för att producera ett trovärdigt resultat. I slutsatserna kring bruten kvartersstruktur och adderande byggnadsvolymer konstateras det att dessa principer kan vara fungerande metoder för att möta den främmande industriarkitekturen i form och struktur. Det konstateras även att tolererande och adaptiv design kan tillämpas för att möta havets dynamiska karaktär med stigande havsnivåer samt att tolererande design kan tillämpas i en situation där intensiva vågkrafter utgör ett hot.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)