kvinna
Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

Författare: Zahra Khorshidi H.; [2009]

Nyckelord: kvinnor; myndigheter; tillit;

Sammanfattning:

ABSTRACT Jag har valt att göra en kvalitativ undersökning som består av intervjuer med kvinnor med olika backgrund . Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur kvinnor upplever det sociala trygghetssystemet i samband med polis, socialtjänst, familjerådgivning och familjrätten under skilsmässoprocessen. Intervjuerna med informanterna utfördes enskilt hemma hos dem eller mig. Jag kommer att ta upp respondenternas upplevelser i samband med deras kontakt med olika myndigheter då de uppsökte hjälp. Uppsatsen kommer att belysa hur trygghetssystem hos olika myndigheter fungerar med betoning på lagar och deras policy, samt deras bemötande attityd gentemot respondenterna. Jag får ta del av kvinnors synsätt om hur det är att leva i ett samhälle med trygghetssystem inom myndigheter. Jag kommer även att presentera och diskutera deras upplevelse med mina utvalda teoriska utgångspunkter. Efter den sociologiska analysen följer en slutreflektion som innebär mina egna tankar omkring undersökningen. Sist kommer slutorden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)