Analys av energikartläggningar och framställning av metodik för Dalkia AB

Detta är en Master-uppsats från Linköpings universitet/EnergisystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/EnergisystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

Sammanfattning:

Under det senaste decenniet har medvetenheten kring energianvändning ökat i Sverige, framför allt inom industrisektorn. Detta är sannolikt orsakat av ständigt ökande energipriser, ökad beskattning, hårdare regelverk samt ett fokus på negativa miljöfaktorer i samband med energianvändning.

Det är också värt att notera att den svenska industrin tidigare har haft förhållandevis låga elpriser, jämfört med sina europeiska grannar utanför Skandinavien (där situationen liknar den i Sverige). Detta har lett till en situation där svensk industri har utvecklats med begränsad medvetenhet om sin egen energianvändning och med en låg total effektivitet (återigen i jämförelse med europeiska grannar utanför Skandinavien).

Numera har energioptimering en hög prioritet för många industrier, med syfte att sänka kostnaderna och förbli konkurrenskraftiga på den internationella marknaden. Detta har öppnat en utmärkt affärsmöjlighet för företaget Dalkia AB, den svenska grenen av det multinationella franska företaget Dalkia.

Dalkia utför olika tjänster, alla relaterade till användning, optimering och tillförsel av energi. För att optimera energianvändningen utförs vanligtvis en energikartläggning i syfte att kartlägga ett företags nuvarande energianvändning och rekommendera åtgärder för energieffektivisering.

På begäran av Dalkia har detta examensarbete haft som mål att analysera deras energikartläggningsmetod för att hitta svagheter och föreslå förbättringar. Alla de steg som ingår i Dalkias energikartläggningsmetod har undersökts.

I undersökningen av energikartläggningsmetoden upptäcktes att det saknades erfarenhet och kartläggare för att granska industriella processer, att det inte fanns några lämpliga kartläggningsprogram för att beräkna den totala energianvändningen för ett reviderat objekt inom företaget och slutligen att de rapporter som presenterar resultaten från revisionen lämnade säljarna, som presenterar dessa för kund, förvirrade hur resultaten beräknats och vilka uppskattningar de var baserade på. Den förvirrande rapporteringen bidrog potentiellt till en negativ påverkan på den slutliga försäljningen till kund.

För att åtgärda dessa problem utvecklades följande komponenter som så småningom kommer vidareutvecklas av ingenjörerna på Dalkia; ett underlag att följa vid industriella kartläggningar, ett förslag på ett program för att beräkna energianvändning och en rapportmall att använda för att presentera resultat från energikartläggningar på ett tydligare sätt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)