Att ha ett barnperspektiv på en kvinnojour

Detta är en Magister-uppsats från Malmö högskola/Hälsa och samhälle

Sammanfattning: Ambitionen i denna studie är att synliggöra hur en lokal kvinnojour i Malmö arbetar med ett barnperspektiv samt vilka faktorer som kan ha försvårat respektive främjat implementeringen av det. Detta då kvinnojouren under tre år haft ett barnprojekt, vilket syftat till att implementera ett barnperspektiv i jourens verksamhet. Denna kvalitativa studie är inspirerad av processutvärdering som metod och baseras på intervjuer med socialsekreterare, anställda på jouren och en representant från Rädda Barnen. För att analysera hur de arbetar med ett barnperspektiv har jag utgått från delaktighetsperspektivet och omsorgsperspektivet, båda centrala begrepp i Barnkonventionen. För att analysera vilka faktorer som kan ha främjat respektive försvårat implementeringen av ett barnperspektiv har jag bland annat utgått från organisations- och implementeringsteorier. Det framkommer i studien att kvinnojouren idag arbetar utifrån ett barnperspektiv, men i vilken utsträckning är med utgångspunkt i empirin inte möjligt att precisera. Att det finns flera faktorer som kan ha både främjat och försvårat implementeringen är tydligt. Bland annat var de anställdas vilja en främjande implementeringsfaktor, medan avsaknaden av krav på ett barnperspektiv från socialsekreterarna troligen har påverkat implementeringen negativt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)