Hur påverkar arbetsmiljön patientsäkerheten - sjuksköterskans erfarenheter : En litteraturstudie

Detta är en Magister-uppsats från Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

Sammanfattning: Bakgrund: Årligen i Sverige uppskattas tio procent av patienterna drabbas av vårdskada. Inom hälso- och sjukvården är resursbrist och hög arbetsbelastning vanligt förekommande samtidigt som sjuksköterskan befinner sig i en arbetsmiljö med krav på att upprätthålla patientsäkerheten. Det är av vikt att den grundutbildade sjuksköterskan har förståelse för på vilket sätt arbetsmiljön påverkar patientsäkerheten för att kunna bedriva säker vård som tillgodoser patientens grundläggande behov. Syfte: Studiens syfte var att belysa hur sjuksköterskan erfar att arbetsmiljön påverkar patientsäkerheten.Metod: Litteraturstudien bygger på tolv vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats. Artiklarna är hämtade från databaserna Cinahl, PubMed och Psykinfo. Analysen har utgått från innehållsanalys och artiklarna har kvalitetsgranskats. Resultat: Fyra teman identifierades: Organisation och ledning, Fysisk och Psykisk påverkan, Bemanning och arbetsbelastning samt Teamarbete och kommunikation.Konklusion: Studien lyfter flera olika faktorer i sjuksköterskans arbetsmiljö som påverkar patientsäkerheten. Utmärkande var framförallt personalbrist och hög arbetsbelastning, vidare betonas att god kommunikation och fungerande teamarbete har positiv påverkan som bidrar till att sjuksköterskan kan tillgodose patientens grundläggande behov. För att förbättra sjuksköterskans arbetsmiljö och upprätthålla god och säker vård krävs åtgärder på såväl organisatorisk nivå som på individnivå. Litteraturstudien genererar en ökad förståelse för arbetsmiljöns betydelse för såväl sjuksköterskans personliga hälsa som patientens säkerhet. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)