Ängeln i rummet : Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda barn med cancerdiagnos

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

Sammanfattning: Bakgrund: Varje år drabbas ca 400 000 barn världen över av cancer. I höginkomstländer botas över 80% av fallen och i låginkomstländer betydligt lägre, 15–45%. Omvårdnaden av ett barn med cancerdiagnos kan vara utmanande och påfrestande. Att som sjuksköterska arbeta på en barncanceravdelning kräver ett särskilt förhållningssätt och bemötande för att kunna tillgodose barnet och dess familjs behov.   Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att vårda barn med cancerdiagnos.  Metod: En beskrivande litteraturstudie baserad på nio vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats. Artikelsökning genomfördes i databaserna Pubmed och Cinahl och analyserades utifrån Fribergs femstegsmodell.   Resultat: Studiens huvudfynd resulterade i två teman och sex underteman. De teman som framkom var: Vägen till att ge en god omvårdnad och Känslomässiga variationer.   Konklusion: Sjuksköterskor som arbetar med barncancer ställs inför svåra emotionella situationer och etiska dilemman som inte sällan resulterar i stress och depression. Det existerar en mängd forskning kring erfarenheter av att vårda barn med cancerdiagnos, men specifikt sjuksköterskors erfarenheter inom området är begränsat. För att förbättra sjuksköterskors arbetssituation vid vård av barn med cancerdiagnos bör vidare forskning utföras.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)